Privacyverklaring I&O Research Panel

I&O Research Panel

Deze website en de app van het I&O Research Panel zijn bestemd als portal voor leden van het Panel. Panelleden kunnen hierop hun persoonlijke gegevens inzien en zo nodig wijzigen. Daarnaast worden de uitkomsten van de peilingen gepubliceerd op het portal. Via de app kunnen ook vragenlijsten worden ingevuld.

Het I&O Research Panel wordt beheerd door Ipsos I&O, dat ook de peilingen uitvoert. Het I&O Research Panel is een initiatief van Ipsos I&O om overheden, bedrijven, universiteiten en instellingen de mogelijkheid te bieden om betrouwbaar, onafhankelijk én betaalbaar onderzoek uit te voeren. Het panel wordt onder andere ingezet voor opinie- en imago-onderzoek en het meten van naamsbekendheid en klanttevredenheid, maar ook voor het meten van de behoefte aan bepaalde diensten of voorzieningen.

Deze website, de app en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht de informatie op de website of in de app toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Ipsos I&O hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Uw deelname aan het I&O Research Panel is geheel vrijwillig en vrijblijvend. U bepaalt zelf of u deel wilt nemen of niet. U kunt de gegevens die over u zijn geregistreerd, inzien en zo nodig wijzigen. Bovendien kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven als u niet meer wilt deelnemen aan de peilingen. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden beschikbaar te stellen.

Ipsos I&O

Ipsos I&O werkt strikt conform de Nederlandse- en Europese wetgeving en houdt zich met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ipsos I&O is lid van de brancheorganisaties D&IN, VBO en de Research Keurmerkgroep (RKG). Wij onderschrijven de internationale ESOMAR-code voor onderzoeksbureaus en de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de onderzoeksbranche in Nederland. Ipsos I&O is gecertificeerd voor een aantal (internationale) ISO/NEN-normeringen, te weten: - ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem) - ISO 20252 (Marktonderzoeksbranche, incl. appendix A, de norm voor access panels) - ISO 27001 (Databeveiliging) - ISO 27701 (Privacymanagement) - NEN 7510 (Gezondheidsinformatie)

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij Ipsos I&O, dat verantwoordelijk is voor het I&O Research Panel:

Ipsos I&O
Zuiderval 70
Postbus 563
7500 AN Enschede
Telefoonnummer: (053) 200 52 00
E-mail: info@ioresearch.nl
Website: https://www.ipsos-publiek.nl/

Ipsos I&O heeft twee Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld. Deze zijn verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze Functionarissen Gegevensbescherming zijn dhr. Daan Breukel en mevr. Ester Hilhorst en zijn bereikbaar via kwaliteit@ioresearch.nl voor al uw vragen en verzoeken op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het I&O Research Panel.

Voor vragen over ontvangen e-mails en lopende onderzoeken kunt u terecht bij de helpdesk van het I&O Research Panel via helpdesk@iopanel.nl.

Persoonsgegevens

Ipsos I&O verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor deelname aan het I&O Research Panel. Al uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door Ipsos I&O. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam (incl. voorletters en voorvoegsel) - Postcode woonadres (vier cijfers, twee letters) - Geslacht - Geboortedatum - Opleidingsniveau - Huishoudensamenstelling en -grootte - Woonsituatie - Hoofdbezigheid - Bezit rijbewijs - Huishoudeninkomen - Geboorteland van u zelf en uw ouders - Stemgedrag - E-mailadres De persoonsgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant zijn en analyses te maken bij afzonderlijke onderzoeken. Bij deze onderzoeken stellen wij vragen aan u en verwerken wij de antwoorden tot de mening van alle panelleden of een subgroep. Deze gegevens presenteren wij zo dat individuele antwoorden in onze rapportages nooit herleid kunnen worden tot individuele personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De vragen naar het geboorteland van u zelf en uw ouders, en uw stemgedrag gelden als bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het geboorteland van u en uw ouders wordt gebruikt om het land van herkomst te bepalen. Gegevens over stemgedrag verzamelen wij met het oog op onderzoek naar politieke opvattingen en stemvoorkeuren, en om vast te stellen welke veranderingen daarin hebben plaatsgevonden. Huishoudeninkomen is wettelijk gezien geen bijzonder persoonsgegeven, maar kan wel als gevoelig beschouwd worden. Dit gegeven wordt met name gebruikt in onderzoek naar financiële draagkracht, koopgedrag en het gebruik van (publieke) voorzieningen. We benadrukken dat u niet verplicht bent om deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verstrekken. Dit kunt u aangeven door de optie ‘Wil ik niet zeggen’ te selecteren. Al uw persoonsgegevens (waaronder deze bijzondere en gevoelige persoonsgegevens) worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Daarmee bedoelen we dat de persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor statistische analyses, waarbij verschillende groepen (zoals regio’s of leeftijdsklassen) worden vergeleken. Deze gegevens worden dus nooit op persoonlijk niveau geanalyseerd. Het I&O Research Panel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Ipsos I&O, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ipsos I&O deelt uw gegevens nooit met derden. Enige uitzondering is mogelijk wanneer Ipsos I&O hier wettelijk toe verplicht is of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek. In dat laatste geval zal dat alleen gebeuren met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uitgenodigd worden voor deelname aan kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld een groepsgesprek of een interview (eventueel uitgevoerd door een derde partij). Uiteraard beslist u op dat moment of u daar wel of niet aan mee wil doen. Vaak is er een tegemoetkoming in de vorm van een cadeaubon. Per tegemoetkoming registreren wij (verplicht) uw voor- en achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum. Deze registratie is uiteraard passend beveiligd. De Belastingdienst kan deze registratie bij ons opvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor opgave van ontvangen vergoeding aan de Belastingdienst.

Technische hulpmiddelen

De gebruikte software heeft veiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of zonder toestemming gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

I&O Research Panel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ipsos I&O) tussen zit.

Voor het panelbeheer en uitvoering van onderzoek maakt Ipsos I&O gebruik van de volgende computerprogramma's en -systemen:

Het technisch beheer van beide softwarepakketten is ondergebracht bij Ipsos I&O.

Daarnaast biedt het panel de mogelijkheid om gebruik te maken van de panel-app in iOS en Android. De apps zijn zelf geen houder van data en slaan slechts enkele gegevens op ten behoeve van de functionaliteit. Verder gebruikt de app alleen Firebase als ‘third party library’ voor het versturen van pushnotificaties. Firebase ontvangt echter geen persoonsgegevens. De app-ontwikkelaar (SST, https://www.sst.nl) heeft en krijgt op geen enkele wijze de beschikking over persoonsgegevens.

Cookies

Voor het I&O Research Panel wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele session-cookies om de service te verhogen. Deze cookies verliezen na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid en worden afhankelijk van uw browserinstellingen verwijderd. Er wordt op het portal, in de app en bij de vragenlijsten geen gebruikgemaakt van tracking-cookies.

Analysesoftware

Wij gebruiken geen analysesoftware om bij te houden hoe leden en bezoekers onze dienst gebruiken.

Beveiliging

Ipsos I&O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ipsos I&O.

Communicatie en bewaartermijn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ipsos I&O. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid? Of heeft u andere vragen of opmerkingen over hoe wij uw gegevens verwerken? Stuur dan uw verzoek, met een zo duidelijk mogelijke omschrijving, naar Ipsos I&O. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u vindt dat wij uw gegevens niet op een juiste manier behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de privacyverklaring. Als deze wordt aangepast en dit gevolgen heeft voor (het beheer) van uw persoonsgegevens, dan informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 oktober 2023.